Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

I. Az adatkezelő személye, tevékenysége; az adatkezelés célja, jogalapja és köre

1.1. Az adatkezelő személye: SM-HUZAL Kft. továbbiakban Adatkezelő

Székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 1/a
Cégjegyzékszám: Cg:02-09-063081

Adószám: 11017471-2-02
Web/honlap: www.drotkerites.hu
Telefonszám: 0036309973816

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályok betartása mellett, tevékenysége során – az ügyfélkapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében – az adatkezeléssel érintett (továbbiakban: Érintett) személyes adatait kizárólag

 • a fennálló szerződéses jogviszony (a megrendelés, a szállítás, a gyártás teljesítése, megfelelő tájékoztatás nyújtása) teljesítése, valamint
 • az ágazati jogszabályok által rá rótt kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kezeli.

Az Adatkezelő az

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) atermészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet” - GDPR), továbbá
 • a 2011. évi CXII. (továbbiakban: Infotv.) hatályos rendelkezéseinek és alapelveinek, valamint
 • az ágazati jogszabályok követelményeinek figyelembe vételével végzi tevékenységét.

1.2. Az adatkezelés célja, jogalapja, érintett személye és köre

Az ADATKEZELŐ által végzett adatkezelés célja:

 • ügyfél-azonosítás, ügyfélnyilvántartás, ügyfélkapcsolat
 • szerződéses kötelezettségek teljesítése, ez alapján:
  - az ADATKEZELŐ és az Érintett közötti adásvétel, szállítás, szállítmányozás teljesítése
 • a jogi kötelezettségek, valamint a jogos érdek érvényesítése, beleértve:
  - az ADATKEZELŐ és az Érintett közötti esetleges jogviták hatékony rendezése
 • kapcsolattartás, kommunikáció, tájékoztatás, hibaelhárítás, jogérvényesítés

Tájékoztatás az SM-Huzal Kft székhelyén üzemeltetett térfigyelő rendszerhez (kamerához) fűződő adatkezelésről

1. A kezelt adatok köre

Társaságunk, mint adatkezelő székhelyén a mozgás megfigyelése, az értéktárgyak és személyek védelme elektronikus térfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat tartalmazó adatok kezelése történik.
Kezelt személyes adatok: képfelvételek. A kamerarendszert az Adatkezelő működteti.

2. Érintettek

Valamennyi, az adatkezelő székhelyére belépő személy (munkavállalók, szerződéses partnerek, harmadik személyek)

3. Az adatkezelés célja

A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az adatkezelő székhelyének területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az adatkezelő székhelyének területén tartózkodó személyek, továbbá az adatkezelő, illetve az adatkezelő székhelyén lévők tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak, valamint az üzleti titkok és személyes adatok védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy - szükség esetén - ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek bírósági vagy más hatósági eljárás keretében felhasználásra.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi.

Vonatkozó jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
  adatvédelmi rendelet)
 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól.

Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:

- az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme (képmás)
- jogos érdek: az adatkezelés céljánál részletezett személy- és vagyonvédelem

- szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembe vételével kerültek a kamerák kihelyezésre
- az érintettek tájékoztatása jelen szabályzat bejáratnál történő kihelyezésével